ASOCIACIÓN CULTURAL "CÁNTIGAS E FRORES"
(Actas)

06/11/2008

 


ACTAS (FORMATO DIXITAL) DA ASOCIACIÓN CULTURAL “CÁNTIGAS E FRORES”, DE LUGO.


17/06/2008 XUNTA XERAL ORDINARIA


ACTA DA XUNTA XERAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN CULTURAL “CANTIGAS E FRORES”


En Lugo, sendo las 20:44 horas do día 17 de xuño de 2008, iníciase a xunta xeral ordinaria á que asisten, en segunda convocatoria, previamente citados ó efecto, os socios de “Cántigas e Frores”. Preside o titular da asociación, Eduardo Risco Bóveda, quen pide desculpas polo atraso en convoca-la Xunta. Actúa como secretaria, a da asociación, Mónica Fernández Fernández. Asisten 16 persoas á reunión, ademais da Xunta Directiva, escusando a súa presencia Vitor Otero, e Begoña Castro.

Adoptaranse os acordos que procedan en relación cos asuntos contidos na seguinte

ORDE DO DÍA:

1.- Estado de contas.

O estado actual das contas é facilitado polo tesoureiro-contador, Enrique Rogero Magide e queda aprobado por unanimidade dos socios presentes. Destaca o tesoureiro o saldo positivo do ano 2007 en 14.567€. Comenta así mesmo que o prezo de Caixa Galicia pola xestión dos recibos domiciliados é de 1,22€ por recibo, tendo unha oferta de Caixa Nova de 0,55€/recibo. Acórdase por unanimidade negociar con Caixa Galicia a baixa das taxas e, se non iguala o prezo de Caixa Nova, procederase a cambiar a entidade colaboradora desta Asociación.

2.- Presupostos 2008.

O orzamento para o 2008, fíxase inicialmente nas cotas dos socios e das escolas, que ascenden, aproximadamente, a 12.000 €. O presuposto queda aprobado por unanimidade dos socios presentes.

3.-Actividades previstas curso 2008/2009 (clases, cursiños, festivais e intercambios).

Dáse conta, por parte do presidente, dos programas de actuación para o presente ano. En principio refírense ó funcionamento das escolas de baile tradicional, gaitas, percusión, canto e pandeireta, zanfona, violín e acordeón, así como ós ensaios e actuacións da banda de gaitas, grupo de baile e cantareiras. Tamén inclúense actuacións das escolas no Auditorio Municipal (ou locais alternativos) e no exterior. Faranse, alomenos, unha actuación das escolas na Festa da Primavera (datas próximas ó día do pai e ó día da nai), e outra á fin de curso, probablemente na Praza Maior.

Para complementar a formación dos alumnos, e dado o bo resultado de experiencias puntuais levadas a cabo este ano, faranse audicións e proxección de DVDs con temas relativos á Cultura Tradicional, especialmente nas disciplinas de música e baile tradicionais.

No Festival de Primavera invitarase a outras asociacións a participar nel, para intentarlle dar un carácter máis amplo ó mesmo.

Infórmase tamén que se levará a cabo o XXVII Curso de Cultura Tradicional de Semana Santa.

Tamén farase o VI Festival “Intercomunitario” de Música e Baile Tradicionais do San Froilán 2008, tal e como se fixo o pasado ano.

Apróbase a continuación este ano dos cursos de bordado e patronaxe para a elaboración de traxes tradicionais.

Trataranse tamén de facer, durante este ano, os intercambios pendentes cos grupos que teñen asistido ó Festival de San Froilán, especialmente Canarias e Andalucía. Comentase a posibilidade dun intercambio con Viana do Castelo. Coméntase tamén a imposibilidade de traer ó grupo de Castellers de Terrasa, dada a dificultade da súa asistencia ó Festival de San Froilán.

4º.- Actividades realizadas e pendentes do 60 Aniversario.

Dado que neste ano 2008 cúmprese o 60º aniversario da creación da asociación, defínese o conxunto de actividades conmemorativas a desenvolver, así como se informa das xa desenvoltas:

Xa feitas:
- Organización dun ciclo de actuacións “Cántigas cos Nosos Maiores”, no que se teñen desenvolto actuacións en xeriatricos (Castro, Gándaras, S. Roque), aínda que faian algúns máis.
- Homenaxe ó grupo de gaiteiros “Os Montes de Lugo”, no Círculo das Artes.
- XXVI Curso de Cultura Tradicional, feito en Semana Santa.
- Festival Provincial das Escolas, coa participación de varios grupos da provincia.
- Ciclo de actuacións de Corais: Calde, Lugh, Solo Voces e Cántigas da Terra.
- 3 Xornadas de Conferencias sobre Cultura Tradicional Galega.
- Gravación dun monográfico sobre Cántigas por parte do programa da TVG “Alalá”.

Pendentes:
- Ciclo de actuacións na rúa as fins de semana.
- Organización dunha Gala oficial conmemorativa, o 6 de setembro, coa presenza das autoridades locais e prensa, e posterior cea.
- Edición dun disco ou DVD dos grupos de música e baile da asociación, a desenvolver no Auditorio Municipal.
- Edición dun libro conmemorativo coa historia da asociación, escrito polo Director Artístico de Cántigas.
- Edición dun tríptico da asociación.
- Realización de 3 Exposicións: fotográfica (co correspondente catálogo), traxes tradicionais (coordinado polo profesor de patronaxe) e instrumentos antigos (coa colaboración de Pablo Carpinteiro).
- VI festival de Cultura Tradicional, adaptándoo ó 60 Aniversario.

Acórdase levar a cabo as actividades pendentes que dea tempo, así como nomear a Bruno Villamor Socio de Honra durante a Gala 60 Aniversario, e entregarlle unha placa conmemorativa (este último acordo tomouno a Xunta Directiva tras levantar a reunión).


5º. Relación coas institucións culturais e iniciativas destas

Con respecto á financiación para estes actos, acórdase nomear a Eduardo Risco como representante da entidade ante a Deputación Provincial e o Concello de Lugo, para realizar as solicitudes de subvención de caracter cultural, dirixidas ás entidades sen ánimo de lucro. Á Deputación solicitaranse 8.000€ e a publicación do libro sobre Cántigas, e ó Concello de Lugo a financiación Festival de San Froilán e 3.000€ para colaborar coas actividades conmemorativas.

Como se tiña acordado o ano pasado, dáse conta de que se fixo unha presentación da Asociación á nova Deputación Provincial, solicitando a súa colaboración no desenvolvemento das actividades do 60 aniversario. Tamén se fixeron reunións con responsables culturais do Concello de Lugo, Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, e Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo

Anxo comenta que tamén está aberto o prazo para as subvencións da Xunta de Galicia para actos culturais. Respondese da Xunta Directiva que xa se teñen pedido axudas á Sociedade Anónima do Xacobeo e a Cultura por importe de 6.000€, non podendo concorrer a máis axudas destes organismos.

6º. Contabilidade e gratificacións do profesorado.

Acórdase seguir un ano máis coa gratificación de 15€ á hora ós profesores, tal e como quedou fixado o pasado ano, tras tela incrementado en 3€.

7.- Tarifas dos cursos

Acordase manter o prezo das clases e incrementar 0.25€ ó trimestre a cota de socio colaborador. Acórdase tamén manter os descontos familiares e por asistencia a varias disciplinas nos 3·€ mensuais actuais.

Mantense o cobro do 75% da cota das clases ós alumnos que so podan vir á metade das mesmas.

8.- Ratificación dos cargos da Directiva

Confírmanse os cargos da Directiva, quedando como segue:

Presidente: D. Eduardo Risco Bóveda
Secretario xeral: D. Víctor Otero Vázquez
Director artístico: D. Bruno Villamor Gay
Encargada de patrimonio: Dª María Alonso Barreiro
Tesoureiro contador: D. José Enrique Rogero Magide
Secretaria: Dª Mónica Fernández Fernández
Vocales: Dª Talía López del Pozo
Dª María Méndez Rodríguez
Dª Begoña Castro Campo
D. Alberto Castro Freire
D. Rafael Núñez Núñez
Asesor da xunta Directiva: D. Xavier Otero Lobeiras


9.- Rogos e preguntas

Solicitan que se bote aceite lubricante á porta de entrada.

Preguntan pola posibilidade de seguir coas clases no verán. Os grupos de Gaitas, Baile e Cantareiras seguirán cos ensaios habituais. Daranse clases infantís de gaita polas mañás, dependendo do número de alumnos. Segundo demanda e dispoñibilidade dos profesores tamén se poderán continuar as clases doutras disciplinas.

Pregase tamén facer unha reunión da Directiva a finais de agosto para fixar os horarios das clases do vindeiro curso.

Notifícase ós socios que o programa da TVG “Alalá” solicitou a nosa participación na Gala que desenvolvera os días 16 e 17 de xullo no Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.

Anxo comenta que detectan certos problemas de comunicación entre o grupo de Baile e a Xunta Directiva da Asociación. Montse pide transparencia á hora de acordar actuacións importantes. Decídese poñer un taboleiro exclusivamente para recoller información sobre as futuras actuacións. Álvaro preséntase voluntario para actualizar o dito taboleiro. Tamén solicita Montse a inclusión na Directiva dalgún membro do Grupo de Baile. A Directiva comenta que se considerará na próxima renovación parcial da mesma, atendendo ás candidaturas presentadas.

Sonia informa dos problemas do emprego de autocares cun só conductor, polo que ás veces é imposible facer desprazamentos locais nas actuacións que se realizan lonxe de Lugo. A Directiva responde que xa se ten detectado o problema e que xa está acordada coa empresa de transportes a disposición de poñer dous conductores neste tipo de desprazamentos.

Suxiren tamén a posibilidade de facer unha Xunta Xeral extraordinaria ó ano. A directiva comenta que xa é difícil dabondo facer unha, pero que aínda así tratarase de mellorar a comunicación.

E non sendo outro o obxecto da reunión, dáse por rematada, sendo as vintedous horas e corenta minutos do día antes indicado.


Lugo, 17 de xuño de 2008
O Presidente,
Asdo.: Eduardo Risco Bóveda

A Secretaria,
Asdo.: Mónica Fernández Fernández


14/06/2007 XUNTA XERAL ORDINARIA


ACTA DA XUNTA XERAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN CULTURAL “CANTIGAS E FRORES”


En Lugo, sendo las 21:00 horas do día 14 de xuño de 2007, iníciase a xunta xeral ordinaria á que asisten, en segunda convocatoria, previamente citados ó efecto, os socios de “Cántigas e Frores”. Preside o titular da asociación, Eduardo Risco Bóveda, quen pide desculpas polo atraso en convoca-la Xunta. Actúa como secretaria, a da asociación, Mónica Fernández Fernández. Asisten 10 persoas á reunión, ademais da Xunta Directiva, escusando a súa presencia Vitor Otero e Rafael Núñez.

Adoptaranse os acordos que procedan en relación cos asuntos contidos na seguinte

ORDE DO DÍA:

1.- Estado de contas.

O estado actual das contas é facilitado polo tesoureiro-contador, Enrique Rogero Magide e queda aprobado por unanimidade dos socios presentes.

2.- Orzamento do 2007.

O orzamento para o 2007, fíxase inicialmente nas cotas dos socios e das escolas, que ascenden, aproximadamente, a 12.000 €. O presuposto queda aprobado por unanimidade dos socios presentes.

3.- Actividades previstas para o 2007/2008.

Dáse conta, por parte do presidente, dos programas de actuación para o presente ano. En principio refírense ó funcionamento das escolas de baile tradicional, gaitas, percusión, canto e pandeireta, zanfona, violín e acordeón, así como ós ensaios e actuacións da banda de gaitas, grupo de baile e cantareiras. Tamén inclúense actuacións das escolas no Auditorio Municipal (ou locais alternativos) e no exterior. Faranse, alomenos, unha actuación das escolas na Festa da Primavera (datas próximas ó día do pai e ó día da nai), e outra á fin de curso, probablemente na Praza Maior.

Para complementar a formación dos alumnos, e dado o bo resultado de experiencias puntuais levadas a cabo este ano, faranse audicións e proxección de DVDs con temas relativos á Cultura Tradicional, especialmente nas disciplinas de música e baile tradicionais.

No Festival de Primavera invitarase a outras asociacións a participar nel, para intentarlle dar un carácter máis amplo ó mesmo.

Infórmase tamén que se levará a cabo o XXVI Curso de Cultura Tradicional de Semana Santa, propoñendo para o vindeiro ano a incorporación de clases de violín.

Tamén farase o V Festival “Intercomunitario” de Música e Baile Tradicionais do San Froilán 2007, tal e como se fixo o pasado ano. Intentaranse traer grupos das tres comunidades que faltan: Valencia, Cataluña e Cantabria.

Apróbase a creación de cursos de bordado e patronaxe para a elaboración de traxes tradicionais. Intentarase, dependendo da demanda dos alumnos, de facelos periodicamente durante todo o curso lectivo. Tamén intentarase facer un cursiño único de elaboración e afinado de palletas, probablemente con carácter estatal.

Acórdase, así mesmo, a continuación das clases no verán, dependendo sempre da dispoñibilidade de cada un dos profesores e dos requirimentos dos alumnos.

Trataranse tamén de facer, durante este ano, os intercambios pendentes cos grupos que teñen asistido ó Festival de San Froilán.

Dado que no ano 2008 cumprirase a 60º aniversario da creación da asociación, apúntase un conxunto de actividades conmemorativas a desenvolver, entre as que se destacan:

- Organización dun festival conmemorativo con participación de distintos grupos galegos.
- Organización dun acto oficial conmemorativo, coa presencia das autoridades locais, no marco dunha exposición retrospectiva da asociación.
- Edición dun disco ou DVD dos grupos de música e baile da asociación.
- Poñerse en contacto cos realizadores do programa da TVG “Alalá” para intentar que fagan un monográfico da asociación.
- Edición dun libro conmemorativo coa historia da asociación.
- Edición dun tríptico da asociación.
- Organización dun ciclo de conferencias relacionadas coa cultura tradicional.
- Apúntase a posibilidade de facer unha actuación coral, xa que este tipo de formación foi a que deu orixe á asociación.

4.- Gratificacións e financiación para o profesorado e directores de música, baile e canto.

Acórdase incrementar ós profesores as gratificacións en 3€ á hora, dado o extremo desfase que teñen con respecto a outras asociacións similares. Este desfase vaise acumulado dende hai anos. Tamén se acorda gratificar a responsabilidade dos directores de música, baile e canto.

Para afrontar estes gastos a maiores, incrementaranse o número de actuacións da Banda de Gaitas e do Grupo de Baile. Así mesmo, falarase cos organismos oficiais, en especial co Concello de Lugo e coa nova Deputación Provincial, para intentar aumentar o número de actuacións dos cuartetos, e das actividades da asociación en xeral. Tamén haberá que facer un pequeno incremento na cota dos socios colaboradores e das clases.

5.- Dispoñibilidade dos profesores para o ano vindeiro

Informan Mónica Fernández e Talía López da posible incompatibilidade das clases na asociación cos seus traballos. Búscase que se manteñan as mesmas persoas por medio de cambios nos horarios das clases e con reforzos por parte doutros profesores. De tódolos xeitos, disporase de persoal para unha posible substitución.

Tamén haberá que comezar inmediatamente a buscar profesor para impartir as clases de acordeón.

7.- Tarifas dos cursos

Acordase subir 2€ ó mes o prezo das clases, así como 0.5€ ó trimestre a cota de socio colaborador. Dado este incremento de prezos, acórdase subir tamén os descontos familiares e por asistencia a varias disciplinas ata acadar os 3·€ mensuais.

Plantéxase a posibilidade de fixar os prezos únicos por clase, independentemente de que os alumnos non podan asistir todas as horas lectivas. Acórdase cobrar o 75% da cota das clases ós alumnos que so podan vir á metade das mesmas. Apúntase tamén a posibilidade de cobrar os trimestres por adiantado, tal e como se ven facendo noutras asociacións similares, quedando pendente o estudio desta opción e deixando á Xunta Directiva a posibilidade de aprobala, aínda que non se aplicaría ata o curso escolar 2008/2009.

8.- Relación coas institucións culturais e iniciativas destas.

Como xa se ten acordado, farase unha presentación da Asociación á nova Deputación Provincial, solicitando a súa colaboración no desenvolvemento das actividades. Tamén se intentará aumentar a relación co Concello de Lugo, Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural e coa Sociedade Anónima de Xestión do Xacobeo.

Por outra parte, e co gallo do 60º aniversario, retomarase a liña de colaboración co Circulo das Artes e con outras asociacións culturais. Apúntase o nome de “Volta do Agro”.

9.- Rogos e preguntas

O Tesoureiro Contador, Xosé Enrique Rogero Magide, solicita que non se admitan pagos en man, debido á dificultade de reclamar os impagos, polo que se pensa adoitar a modalidade única do pago domiciliado ou, no caso de non ter conta corrente, do pago por adiantado.

Plántella igualmente a necesidade de ter por escrito as solicitudes de baixa da asociación, polo que se decide solicitar un escrito ós socios cando manifesten que desexan darse de baixa, admitindo tamén cartas por correo postal ou por correo electrónico.

E non sendo outro o obxecto da reunión, dáse por rematada, sendo as vinte horas e cincuenta minutos do día antes indicado.

Lugo, 14 de xuño de 2007
O Presidente,
Asdo.: Eduardo Risco Bóveda

A Secretaria,
Asdo.: Mónica Fernández Fernández


21/06/2006 Xunta Xeral Ordinaria


ACTA DA XUNTA ORDINARIA DA ASOCIACIÓN CULTURAL “CANTIGAS E FRORES”


En Lugo, sendo las 20:50 horas do día 21 de xuño de 2005, iníciase a xunta xeral ordinaria á que asisten, en segunda convocatoria, previamente citados ó efecto, os socios de “Cántigas e Frores”. Preside o titular da asociación, Eduardo Risco Bóveda, quen pide desculpas polo retraso en convoca-la Xunta. Actúa como secretaria, a da asociación, Mónica Fernández Fernández. Asisten 9 persoas á reunión, ademais da Xunta Directiva, escusando a súa presencia Vitor Otero, María Méndez, Xesús Pena e Bruno Villamor.

Adoptaranse os acordos que procedan en relación cos asuntos contidos na seguinte

ORDE DO DÍA:

1.- Estado de contas.

O estado actual das contas é facilitado polo tesoureiro-contador, Enrique Rogero Magide e queda aprobado por unanimidade dos socios presentes.

2.- Orzamento do 2005.

O orzamento para o 2005, fíxase inicialmente nas cotas dos socios e das escolas, que ascenden, aproximadamente, a 10.000 €. O presuposto queda aprobado por unanimidade dos socios presentes.

3.- Actividades desenroladas no 2005/2006 e previstas para o 2006/2007.

Dáse conta, por parte do presidente, dos programas de actuación para o presente ano. En principio refírense ó funcionamento das escolas de baile tradicional, gaitas, percusión, canto e pandeireta, zanfona e acordeón, así como ós ensaios e actuacións da banda de gaitas, grupo de baile e cantareiras. Tamén inclúen actuacións das escolas no Auditorio Municipal (ou locais alternativos) para as datas próximas ó día do pai e o día da nai, así como unha actuación fin de curso, probablemente, na Praza Maior.

Infórmase tamén que se levará a cabo o XXV Curso de Cultura Tradicional de Semana Santa e se fará o IV Festival “Intercomunitario” de Música e Baile Tradicionais do San Froilán 2006, como se fixo o ano pasado. Apuntouse a posibilidade de trocar o “Intercomunitario” por “Internacional” ó ter aprobación por parte da Concelleira de Cultura para traer algún grupo de Portugal.

Coméntase que é mellor dilatar máis no tempo os festivais infantís. Acórdase face-lo do día do Pai no Centro Social de Fingoi e un máis en xuño, de fin de curso, nalgunha praza ou parque.

4.- Renovación parcial da Xunta Directiva.

Trala dimisión (verbal) de Xesús Pena Regueiro como terceiro vocal, tómase o acordo, por unanimidade, de que sexa substituído por Alberto Castro Freire.

Tamén, a instancia do Presidente, noméase Asesor da Xunta Directiva a D. Xavier Otero Lobeiras, con voz e sen voto, tal e como reflicten os estatutos da Asociación.

5.- Rogos e preguntas.

O Tesoureiro Contador, Xosé Enrique Rogero Magide, solicita que non se admitan cobros parciais nos trimestres, aínda que algún alumno das escolas non poda asistir o trimestre completo. Aprobase a solicitude.

Tamén solicita que non se admitan pagos en man, debido a dificultade de andar reclamando os impagos, polo que se acorda obrigar ó pago domiciliado ou, no caso de non ter conta corrente, do pago por adiantado.

María Alonso transmite a solicitude de xente allea á Asociación que desexa recibir clases os sábados. Manifesta a súa dispoñibilidade a impartilas e se admite, sempre que os gastos se cubran coas cotas do curso.

Alberto Castro Freire transmite o desexo de seguir con clases durante o verán. Acordase facelo sempre que haxa dispoñibilidade de profesores e o número de alumnos o permita.


E non sendo outro o obxecto da reunión, dáse por rematada, sendo as vinteúnha horas e vintecinco minutos do día antes indicado.


Lugo, 21 de xuño de 2006
O Presidente,
Asdo.: Eduardo Risco Bóveda

A Secretaria,
Asdo.: Mónica Fernández Fernández


31/08/2005 Xunta Xeral Ordinaria


ACTA DA XUNTA ORDINARIA DA ASOCIACIÓN CULTURAL “CANTIGAS E FRORES”


En Lugo, sendo las 19:00 horas do día 31 de agosto de 2005, iníciase a xunta xeral ordinaria á que asisten, en segunda convocatoria, previamente citados ó efecto, os socios de “Cántigas e Frores”. Preside o titular da asociación, Eduardo Risco Bóveda, quen pide disculpas polo retraso en convoca-la Xunta. Actúa como secretaria, a da asociación, Mónica Fernández Fernández. Asiste 1 persoa á reunión (Yolanda Fernández), ademáis da Xunta Directiva, escusando a súa presencia Vitor Otero, María Alonso, Xesús Pena e Rafael Núñez.

Adoptaranse os acordos que procedan en relación cos asuntos contidos na seguinte

ORDE DO DÍA:

1.- Estado de contas.

O estado actual das contas é facilitado polo tesoureiro-contador, Enrique Rogero Magide e queda aprobado por unanimidade dos socios presentes.

2.- Orzamento do 2005.

O orzamento para o 2005, fíxase inicialmente nas cotas dos socios e das escolas, que ascenden, aproximadamente, a 10.000 €. O presuposto queda aprobado por unanimidade dos socios presentes.

3.- Actividades desenrroladas no 2004/2005 e previstas para o 2005/2006.

Como accións derivadas da derradeira Xunta Xeral, leváronse a cabo os seguintes acordos:

- Compráronse de 5000 unidades de papel autosobre.
- Elaborouse un estandarte para a agrupación co novo logotipo.
- Fíxose unha páxina web da asociación.
- Organizóuse a cea-homenaxe a Julio Mendez, Merche e Pablo Dablanca.

- Queda pendente a elaboración do tríptico da asociación

Dáse conta tamén, por parte do presidente, dos programas de actuación para o presente ano. En principio refírense ó funcionamento das escolas de baile tradicional, gaitas, percusión, canto e pandeireta, zanfona e acordeón, así como ós ensaios e actuacións da banda de gaitas, grupo de baile e cantareiras. Tamén inclúen actuacións das escolas no Auditorio Municipal (ou locais alternativos) para as datas próximas ó día do pai e o día da nai, así como unha actuación fin de curso probablemente na Praza Maior.

Infórmase tamén que se levará a cabo o XXIV Curso de Cultura Tradicional de Semana Santa e se fará o III Festival “Intercomunitario” de Música e Baile Tradicionais do San Froilán 2005, como se fixo o ano pasado.

O director artístico, Bruno Villamor, comenta que é mellor dilatar máis no tempo os festivais infantís. Acórdase face-lo do día do Pai no Centro Social de Fingoi e máis un en xuño, de fin de curso, nalgunha praza ou parque.

4.- Rogos e preguntas.

Begoña Castro solicita que as clases de canto e pandeireta non coincidan cos ensaios do grupo de baile.


E non sendo outro o obxecto da reunión, dáse por rematada, sendo as vinte horas e quince minutos do día antes indicado.


Lugo, 31 de agosto de 2005
O Presidente,
Asdo.: Eduardo Risco Bóveda

A Secretaria,
Asdo.: Mónica Fernández Fernández


31/08/2005 Xunta Directiva


En Lugo, sendo as 20 horas, 30 minutos do día 31 de agosto de 2005, se inicia a reunión da xunta directiva da Asociación Cultural “Cántigas e Frores”, á que asisten, previa convocatoria, os membros da mesma para adoptar os acordos que se decida sobre os seguintes temas, incluídos na orde do día:

1.- Novas cotas da asociación.
2.- Dietas dos profesores.
3.- Intercambios previstos para o 2006 (solicitados e pendentes).
4.- Obras nos locais.
5.- III Festival San Froilán.
6.- Rogos e preguntas.

Preside o representante da asociación, Eduardo Risco Bóveda. Actúa como secretaria, a da asociación, Mónica Fernández Fernández.

Por unanimidade, decídese:

1.- Subir a cota de socio a 17 € ó ano (4,25€ ó trimestre)
- Subir a cota do curso de baile tradicional a 40 € ó trimestre.
- Subir a cota do curso de percusión a 40 € ó trimestre.
- Mante-la cota do curso de gaita en 45 € ó trimestre
Como se ven facendo sempre, ás cotas dos cursos descontaráselles a cota de socio.
2.- Mante-las dietas dos profesores iguais ás do curso anterior.
3.- Para o vindeiro ano está pendente o intercambio con Huesca e acordase facer chamadas polo menos a dúas das asociacións coas que temos pendentes intercambios polo Festival de San Froilán.
4.- Infórmase que o Concello vai realizar obras no tellado e acondicionamento dos locais. Decídese que no caso de que realicen ou non obras de tapiado de portas de acceso ós locais, deberíase solicita-la construcción dun aula máis.

E non sendo outro o obxecto da reunión, dase por finalizada, sendo as vinteunha horas, dez minutos do día arriba indicado.

Lugo, 1 de setembro de 2005
O Presidente,
Asdo.: Eduardo Risco Bóveda

A Secretaria,
Asdo.: Mónica Fernández Fernández


04/03/2004 Xunta Directiva


En Lugo, sendo as 18 horas do día 4 de marzo de 2004, se inicia a reunión da xunta directiva da Asociación Cultural “Cántigas e Frores”, á que asisten, previa convocatoria, os membros da mesma para adoptar o único acordo, se procede, de solicitar unha conta de crédito para facer fronte ós pagos derivados das acividades realizadas pola asociación durante o presente ano.

Preside o representante da asociación, Eduardo Risco Bóveda. Actúa como secretaria, a da asociación, Mónica Fernández Fernández.

Por unanimidade, decídese solicitar á entidade Caixa Galicia, unha conta de crédito por un periodo de seis meses, e por importe de SEIS MIL EUROS (6.000€). Os trámites necesarios para esta operación serán realizados polo presidente desta Asociación, Eduardo Risco Bóveda, ou polo tesoreiro-contador da mesma, Enrique Rogero Magide.

E non sendo outro o obxecto da reunión, dase por finalizada, sendo as dezaoito horas, quince minutos do día arriba indicado.


Lugo, 4 de marzo de 2004
O Presidente,
Asdo.: Eduardo Risco Bóveda


08/02/2004 Xunta Xeral Ordinaria


ACTA DA XUNTA ORDINARIA DA ASOCIACIÓN CULTURAL “CANTIGAS E FRORES”


En Lugo, sendo las 21:40 horas do día 8 de febreiro de 2004, iníciase a xunta xeral ordinaria á que asisten, en segunda convocatoria, previamente citados ó efecto, os socios de “Cántigas e Frores”. Preside o titular da asociación, Eduardo Risco Bóveda. Actúa como secretaria, a da asociación, Mónica Fernández Fernández. Asisten 20 persoas á reunión, agás da Xunta Directiva, escusando a súa presencia Begoña Castro Campo, Xesús Pena Regueiro e Rafael Núñez Núñez.

Adoptaranse os acordos que procedan en relación cos asuntos contidos na seguinte

ORDE DO DÍA:

1.- Programas de actuación para o presente ano.

En primeiro lugar dáse conta, por parte do presidente, dos programas de actuación para o presente ano. En principio refírense ó funcionamento das escolas de baile tradicional, gaitas e percusión, así como ós ensaios e actuacións da banda de gaitas. Tamén inclúen actuacións das escolas no Auditorio Municipal para as datas próximas ó día do pai e o día da nai, así como unha actuación fin de curso probablemente na Praza Maior.

Infórmase tamén que se levará a cabo o XXII Curso de Cultura Tradicional de Semana Santa e se tratará de facer un festival “intercomunitario” no San Froilán, como o do ano pasado.

O director artístico, Bruno Villamor informa da creación dun grupo de baile de maiores.

2.- Estado de contas.

O estado actual das contas é facilitado polo tesoureiro-contador, Enrique Rogero Magide e queda aprobado por unanimidade.

3.- Presupostos 2003.

O presupostos para o 2004, fíxanse inicialmente nas cotas dos socios e das escolas, que ascenden, aproximadamente, a 10.000 €. O presuposto queda aprobado por unanimidade dos socios presentes.

4.- Rogos e preguntas.

Fora da orde do día, unha representación de pais de alumnos da escola de baile infantil manifesta a súa desconformidade coas poucas actuacións levadas a cabo o ano pasado. Acórdase que coas tres actuacións das escolas previstas para este ano é suficiente. A xunta directiva manifesta a importancia de que exista un grupo de baile de maiores ó que aspiren a formar parte os alumnos das escolas infantís.

Tra-la solicitude do director artístico Bruno Villamor, decídese facer un escrito á Tesourería da Deputación Provincial informando da débeda existente do Concello de Begonte. Do mesmo xeito reclamarase por escrito dita débeda ó Concello de Begonte.

Acórdase a compra de 5000 unidades de papel autosobre.

Acórdase a elaboración dun estandarte para a agrupación co novo logotipo.

Do mesmo xeito coméntanse posibles traballos a levar a cabo durante este ano, entre os que se inclúen: catalogación dos libros do local, pedir libros á Xunta e á Fundación Barrié de la Maza, facer a páxina web da asociación e editar un novo tríptico, realizar obras de tapiado de portas e reparación do tellado a cargo do Concello de Lugo, organizar cea-homenaxe para Julio Méndez e Pablo Dablanca.

E non sendo outro o obxecto da reunión, dáse por rematada, sendo as vintedúas horas e quince minutos do día antes indicado.


Lugo, 8 de febreiro de 2004
O Presidente,
Asdo.: Eduardo Risco Bóveda

A Secretaria,
Asdo.: Mónica Fernández Fernández


14/04/2003 Xunta Directiva


En Lugo, sendo as 18 horas do día 14 de abril de 2003, se inicia a reunión da xunta directiva da Asociación Cultural “Cántigas e Frores”, á que asisten, previa convocatoria, os membros da mesma para adoptar o único acordo, se procede, de solicitar unha conta de crédito para facer fronte ós pagos derivados das acividades realizadas pola asociación durante o presente ano.

Preside o representante da asociación, Eduardo Risco Bóveda. Actúa como secretaria, a da asociación, Mónica Fernández Fernández.

Por unanimidade, decídese solicitar á entidade Caixa Galicia, unha conta de crédito por un periodo de seis meses, e por importe de SEIS MIL EUROS (6.000€). Os trámites necesarios para esta operación serán realizados polo presidente desta Asociación, Eduardo Risco Bóveda, ou polo tesoreiro-contador da mesma, Enrique Rogero Magide.

Y no siendo otro el objeto de la reunión, se da por finalizada, siendo dieciocho horas, quince minutos del día arriba indicado.


Lugo, 14 de abril de 2003
O Presidente,
Asdo.: Eduardo Risco Bóveda

A Secretaria,
Asdo.: Mónica Fernández Fernández


24/02/2003 Xunta Xeral Ordinaria


En Lugo, siendo las 20 horas del día 24 de febrero de 2003, se inicia la junta general ordinaria a la que asisten, en segunda convocatoria, previamente citados al efecto, los socios de “Cántigas e Frores” para adoptar los acuerdos que procedan en relación con los asuntos contenidos en el orden del día siguiente:

1º. Programas de actuación para el presente año
2º. Estado de cuentas
3º. Presupuestos 2003.
4º. Ruegos y preguntas

Preside el titular de la asociación, Julio Méndez Menéndez de Llano. Actúa como secretaria, la de la asociación, Emma Vila Redondo.

En primer lugar se da cuenta por parte del presidente, que los programas de actuación para el presente año, aunque en principio se ciñan al funcionamiento de las escuelas de baile tradicional y de gaitas, así como a los ensayos y actuaciones de la banda de gaitas, se dejan en manos de una nueva junta directiva que tomará posesión en la asamblea general extraordinaria que se celebrará a continuación de la presente.

El estado de cuentas actual es facilitado por el tesorero-contador, Pablo Dablanca Viña y su resultado es el siguiente:
A 21 de febrero:
Caixanova, 74,74 €
Caixa Galicia, 23,90 €
Caixa Galicia, 4.396,75 €
Caixa Galicia, 487,14 €.

Hay que destacar que hay diversas actuaciones de la banda de gaitas y del grupo de gaitas, pendientes de cobro.

Los presupuestos para el 2003, se fijan inicialmente en las cuotas de socios y de las escuelas, que ascienden, aproximadamente, a 9.500 €, aproximadamente.

Por otra parte, la nueva junta directiva buscará nuevas fuentes de financiación.

En el apartado de ruegos y preguntas no se produce intervención alguna.

Y no siendo otro el objeto de la reunión, se da por finalizada, siendo las veinte horas y treinta minutos del día arriba indicado.


Lugo, 24 de febrero de 2003

El Presidente,
Fdo.: Julio Méndez Menéndez de Llano

La Secretaria,
F do.: Emma Vila Redondo


24/02/2003 Xunta Xeral Extraordinaria


En Lugo, siendo las 20 horas y 30 minutos del día 24 de febrero de 2003, se inicia la junta general extraordinaria a la que asisten, en segunda convocatoria, previamente citados al efecto, los socios de “Cántigas e Frores” para adoptar los acuerdos que procedan en relación con los asuntos contenidos en el orden del día siguiente:

1º. Modificación de estatutos para adaptarlos a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.
2º. Elección de miembros de la junta directiva.

Los puestos a cubrir son los siguientes: Presidente/a, Secretario/a general, Director/a artístico/a, Encargado/a de patrimonio, Tesorero/a-contador/a, Secretario/a administrativo/a y hasta cinco Vocales.

Preside el titular de la asociación, Julio Méndez Menéndez de Llano. Actúa como secretaria, la de la asociación, Emma Vila Redondo.

Interviene en primer lugar el presidente para dar cuenta de que el proyecto de estatutos que se trae para aprobación se ajusta exactamente al modelo recomendado por la Ley Orgánica 1/2002, con las necesarias adaptaciones para esta asociación; que la propia ley indicada señala un plazo de dos años para que todas las asociaciones adecuen sus estatutos.

Seguidamente se da lectura al proyecto de estatutos: Posteriormente se procede a la votación y por la totalidad de los 32 votos de los socios asistentes, quedan aprobados.

En el segundo punto, tal como estaba previsto, se procede a la renovación de la junta directiva. En primer lugar, el presidente interviene para indicar que ha decidido no presentarse nuevamente a ningún cargo de esta asociación, porque entiende que son ya muchos años los que lleva dedicándole a “Cántigas e Frores” y que considera llegada la hora de dar entrada a otras personas con nuevas ideas y con nuevos impulsos para continuar sacando adelante a esta asociación que ya cuenta con casi 55 años de historia. Quiere agradecer desde esta asociación a todas las instituciones y personas que le han prestado su apoyo durante los últimos 33 años, que son los que lleva con cargos de responsabilidad en esta asociación. Justifica también el que se cubran otros cargos que también hoy cesan por voluntad propia, para dar facilidades para que un nuevo equipo directivo compacto pueda presentarse y trabajar sin trabas ni condicionantes de una directiva anterior.

Para cubrir los puestos de la junta directiva, se presenta una única candidatura, que es la siguiente:

Presidente: D. Eduardo Risco Bóveda
Secretario general: D. Víctor Otero Vázquez
Director artístico: D. Bruno Villamor Gay
Encargada de patrimonio: Dª María Alonso Barreiro
Tesorero-contador: D. José Enrique Rogero Magide
Secretaria: Dª Mónica Fernández Fernández
Vocales: Dª Talía López del Pozo
Dª María Méndez Rodríguez
Dª Begoña Castro Campo
D. Jesús Pena Regueiro
D. Rafael Núñez Núñez

Se procede a la votación y su resultado es de aprobación de la candidatura, por 32 votos a favor, que se corresponden con los socios asistentes a la asamblea.

En consecuencia, la junta directiva queda aprobada con las personas que componen la candidatura señalada anteriormente, que desde este momento pasan a responsabilizarse de la marcha de “Cántigas e Frores”.

Y no siendo otro el objeto de la reunión, se da por finalizada la misma, siendo las 21 horas y 30 minutos del día arriba indicado.


Lugo, 24 de febrero de 2003

El Presidente,
Fdo.: Julio Méndez Menéndez de Llano

La Secretaria,
F do.: Emma Vila Redondo